EN

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”

Thân Nhân Trung (1419 – 1499)

Xem thêm

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

Tổng quan về trường Đại Học An Giang

Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và khai giảng năm học đầu tiên ngày 09 tháng 9 năm 2000. Xây dựng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Vùng...

XEM THÊM

Chính sách đảm bảo chất lượng

Chính sách đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng thông qua việc thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học nhằm thích ứng tối đa với sự thay đổi. Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo; quy trình hóa, tin học hóa hoạt động quản lý, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và “5S” nhằm kiến tạo một môi trường giáo dục đại học chuẩn mực, nhân văn. Phát huy mọi tiềm năng và cống hiến của tất cả các thành viên trong các hoạt động quản trị, dạy và học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng Trường thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong khu vực và trên thế giới.

Chiến lược phát triển

Thiết lập môi trường dạy - học tích cực, hiệu quả và sáng tạo

Mở rộng ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; Tạo môi trường dạy - học chủ động và kết nối; Đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất; Ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa vào việc dạy - học.

Phát triển tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu tự chủ; phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế

Phát triển tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ viên chức phù hợp quy định, đảm bảo cho tự chủ và phát triển bền vững; Nâng cao năng lực ngoại ngữ và ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0; Đào tạo cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn khu vực ASEAN; Thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ người có trình độ cao.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng

Nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng số lượng và chất lượng đề tài/dự án; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng; Tăng số lượng bài báo công bố quốc tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu “AGU”

Tăng cường hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; Đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm “AGU”; Nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Thiết lập hệ thống quản lý tiên tiến

Áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến; Áp dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý; Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng.