Trang chủ / Thông báo AGU

Tra cứu điểm chuẩn các năm gần đây
Ngày đăng: 02/02/2017

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển (Theo khối truyền thống)

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn xét tuyển

năm 2017

2013

2014

2015

2016

HỆ ĐẠI HỌC

1810

 

1

SP Toán học

52140209

Toán, Lý, Hóa

40

15.0

18.0

21.00

15.50

Toán, Lý, Tiếng Anh

15.0

18.0

2

SP Vật lý

52140211

Toán, Lý, Hóa

40

13.0

14.0

19.00

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

14.0

3

SP Vật lý (CN Vật lý-Công nghệ)

52140211

Toán, Lý, Hóa

40

 

 

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

 

 

 

4

SP Hóa học

52140212

Toán, Lý, Hóa

40

13.0

16.0

20.25

15.00

Toán, Hóa, Sinh

5

SP Sinh học

52140213

Toán, Hóa, Sinh

40

14.0

14.0

17.25

15.00

6

SP Ngữ văn

52140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

40

14.0

14.0

20.75

17.00

7

SP Lịch sử

52140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

40

14.0

14.0

19.50

15.50

8

SP Địa lý

52140219

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

40

14.0

14.0

20.25

15.25

9

SP Tiếng Anh

52140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*

40

20.0

16.5

26.67

22.00

10

Giáo dục Tiểu học

52140202

Toán, Lý, Hóa

100

16.5

17.5

22.75

16.50

Toán, Lý, Tiếng Anh

16.5

17.5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

17.5

17.5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

17.0

17.5

11

Giáo dục Mầm non (LK_HUẾ)

52140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Đang xin mở ngành

13.0

15.5

18.25

15.00

12

GD Chính trị

52140205

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

40

14.0

14.0

20.00

16.00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

14.0

13

Tài chính Doanh nghiệp

52340203

Toán, Lý, Hóa

80

13.0

14.0

17.25

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

14.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

14.0

14

Kế toán

52340301

Toán, Lý, Hóa

80

14.5

15.0

18.75

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

14.5

15.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

15.0

15.0

15

Kinh tế Quốc tế

52310106

Toán, Lý, Hóa

50

13.0

14.5

18.00

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

14.5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

14.5

16

Quản trị Kinh doanh

52340101

Toán, Lý, Hóa

80

13.0

14.5

18.75

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

14.5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

14.5

17

Tài chính-Ngân hàng

52340201

Toán, Lý, Hóa

60

13.0

14.0

17.50

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

14.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

14.0

18

Nuôi trồng Thủy sản

52620301

Toán, Lý, Hóa

50

13.0

13.0

17.25

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

13.0

Toán, Hóa, Sinh

14.0

14.0

19

Chăn nuôi

52620105

Toán, Lý, Hóa

60

13.0

13.0

16.25

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

13.0

Toán, Hóa, Sinh

14.0

14.0

20

Khoa học Cây trồng

52620110

Toán, Lý, Hóa

70

13.5

14.0

18.25

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.5

14.0

Toán, Hóa, Sinh

14.5

15.0

21

Phát triển Nông thôn

52620116

Toán, Lý, Hóa

70

13.5

13.5

17.50

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.5

13.5

Toán, Hóa, Sinh

14.5

14.5

22

Bảo vệ Thực vật

52620112

Toán, Lý, Hóa

100

14.0

17.0

20.00

16.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

14.0

17.0

Toán, Hóa, Sinh

15.0

18.0

23

Luật

52380101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

90

 

 

 

17.00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

24

Công nghệ Thông tin

52480201

Toán, Lý, Hóa

60

13.0

13.5

18.00

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

13.5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

13.5

25

Kỹ thuật Phần mềm

52480103

Toán, Lý, Hóa

60

13.0

13.0

16.25

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.0

13.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13.5

13.0

26

Công nghệ Thực phẩm

52540101

Toán, Lý, Hóa

60

15.0

15.5

19.00

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

15.0

15.5

Toán, Hóa, Sinh

16.0

16.5

27

Công nghệ Sinh học

52420201

Toán, Lý, Hóa

70

15.0

15.0

18.50

16.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

15.0

15.0

Toán, Hóa, Sinh

16.0

16.0

28

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

52510406

Toán, Lý, Hóa

60

13.5

13.0

16.75

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

13.5

13.0

Toán, Hóa, Sinh

 

14.0

29

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

52850101

Toán, Lý, Hóa

80

14.0

14.5

17.50

15.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

14.0

14.5

Toán, Hóa, Sinh

15.0

15.5

30

Việt Nam học (VH du lịch)

52220113

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

14.0

16.0

20.75

16.00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

14.0

16.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

14.5

16.0

31

Ngôn ngữ Anh

52220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *

80

18.5

15.3

26.42

18.00

HỆ CAO ĐẲNG

 

720

 

 

 

 

1

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *

50

14.0

10.5

20.00

15.00

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Lý, Hóa

60

11.0

14.0

19.25

12.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

11.0

14.0

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12.0

14.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

11.0

14.0

3

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

60

13.0

13.5

15.50

12.00

4

Giáo dục Thể chất

51140206

Toán, Năng khiếu, Sinh

30

 

11.0

12.83

10.75

5

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Ngữ văn, Năng khiếu

20

 

 

22.83

15.25

6

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Ngữ văn, Năng khiếu

20

 

 

33.67

 

7

Kế toán

51340301

Toán, Lý, Hóa

40

 

 

 

12.0

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

8

Quản trị kinh doanh

51340101

Toán, Lý, Hóa

40

 

 

 

12.0

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

9

Nuôi trồng Thủy sản

51620301

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

13.25

10.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Hóa, Sinh

11.0

11.0

10

Chăn nuôi

51620105

Toán, Lý, Hóa

40

 

 

12.00

10.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

11

Khoa học Cây trồng

51620110

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

13.50

12.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Hóa, Sinh

11.0

11.0

12

Phát triển Nông thôn

51620116

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

14.25

10.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Hóa, Sinh

11.0

11.0

13

Bảo vệ thực vật

51620112

Toán, Lý, Hóa

40

 

 

15.50

12.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

14

Công nghệ Thực phẩm

51540102

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

15.25

11.50

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Hóa, Sinh

11.0

11.0

15

Công nghệ Sinh học

51420201

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

14.50

12.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Hóa, Sinh

11.0

11.0

16

Sinh học ứng dụng

51420203

Toán, Lý, Hóa

40

 

10.0

12.00

10.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

10.0

Toán, Hóa, Sinh

 

11.0

17

Công nghệ Thông tin

51480201

Toán, Lý, Hóa

40

10.0

10.0

15.25

12.00

Toán, Lý, Tiếng Anh

10.0

10.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

10.0

10.0

18

Việt Nam học (VH du lịch)

51220113

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

10.0

10.0

16.25

12.00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

10.0

10.0

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

10.0

10.0

 

TỔNG CỘNG

 

 

2530

 

 

 

 

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2017


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang