• 104

TÀI LIỆU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2. Cấp chương trình đào tạo

* Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

* * Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN – QA (Phiên bản 3)