Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

  • 16/05/2018 10:27

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

An Giang University

Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD

  • 02/03/2018 13:52

Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc Gia TPHCM về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học An Giang.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch 225/KH-ĐHAG

  • 02/03/2018 13:50

Kế hoạch 225/KH-ĐHAG, ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc cải tiến Chất lượng giáo dục tại Trường Đại học An Giang, giai đoạn 2017 - 2022

Xem tiếp

An Giang University

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học An Giang

  • 04/12/2017 09:07

=> Báo cáo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018

  • 25/09/2017 15:36

Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016

  • 14/09/2016 10:36

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp