trường đại học an giang

Ban Giám hiệu

Qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ I

(2000-2007)

vtxuan

GS, TS. Võ Tòng Xuân

Hiệu Trưởng

(2000-2007)

lmtung

ThS. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

(2000-2004)

hxhoang

ThS. Hoàng Xuân Quảng

Phó Hiệu trưởng

(2000-2006)

dhluc

ThS Đoàn Hữu Lực

Phó Hiệu trưởng

(2005-2010)

Nhiệm kỳ II

(2007-2012)

lmtung

ThS. Lê Minh Tùng

Hiệu Trưởng

(2007-2012)

hxhoang

ThS. Hoàng Xuân Quảng

Phó Hiệu trưởng

(2006-2011)

dhluc

TS. Đoàn Hữu Lực

Phó Hiệu trưởng

(2010-2012)

vvthang

PGS, TS. Võ Văn Thắng

Phó Hiệu trưởng

(2008-2012)

Nhiệm kỳ III

(2012-2017)

vvthang

PGS, TS. Võ Văn Thắng

Hiệu trưởng

(2012-2017)

hxhoang

ThS. Hoàng Xuân Quảng

Phó Hiệu trưởng

(2011-2016)

nthai

THS. Nguyễn Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng

(2013-2017)

tvdat

PGS, TS. Trần Văn Đạt

Phó Hiệu trưởng

(2016-2017)

lqcuong

ThS. Lê Quốc Cường

Phó Hiệu trưởng

(2016-2017)

Nhiệm kỳ IV

(2017-đến nay)

vvthang

PGS, TS. Võ Văn Thắng

Hiệu trưởng

(2017-đến nay)

nthai

THS. Nguyễn Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng

(2017-đến nay)

tvdat

PGS, TS. Trần Văn Đạt

Phó Hiệu trưởng

(2017-đến nay)

lqcuong

ThS. Lê Quốc Cường

Phó Hiệu trưởng

(2017-8/2019)