KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD

Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học An Giang

Kế hoạch 225/KH-ĐHAG

Về việc cải tiến Chất lượng giáo dục tại Trường Đại học An Giang, giai đoạn 2017 - 2022.

Danh mục minh chứng

Các minh chứng phục vụ cho Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học An Giang.

Phần mềm quản lý Minh chứng

Phần mềm quản lý Minh chứng, phục vụ công tác lưu trữ, kiểm tra các minh chứng trực tuyến.

Báo cáo Tự đánh giá Trường

Văn bản Liên quan