Các biểu mẫu

Khoa Nông nghiệp và TNTN
Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh
Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi Trường
Khoa Lý luận Chính trị
Bộ môn Giáo dục Thể chất
Khoa Ngoại ngữ
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Đào tạo:
Phòng Kế hoạch Tài vụ
Phòng tổ chức chính trị
Phòng Quản trị Thiết bị
Phòng QLKH&HTQT

Biểu mẫu NCKH:

Biểu mẫu HTQT:

Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng
Phòng công tác sinh viên
Thư viện
Trung tâm Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn
Văn phòng Đảng ủy
Công đoàn cơ sở Trường ĐHAG