Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1, 1919-1924

Gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về phương pháp cách mạng

Hồ Chí Minh tiểu sử

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu với những hoạt động yêu nước đầu tiên và trở thành một chiến sĩ cộng sản, đấu tranh lên án chủ nghĩa thực dân, thúc đẩy sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa. Hoạt động của Người ở trung tâm phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa. Chuẩn bị điều kiện và sáng lập Đảng Cộng sản Việt N...

Tác phẩm Hồ Chí Minh - Cẩm nang của cách mạng Việt Nam

Chuyên luận nghiên cứu những nội dung cơ bản về: Tư tưởng Hồ Chí Minh – ngọn nguồn sáng tạo và sức mạnh lan tỏa, Những tư tưởng chiến lược và tầm nhìn rộng, nhìn xa của Người qua những chặng đường cách mạng, Những lời kêu gọi của Người, mệnh lệnh và lời của non nước, Dòng chính luận lên án thực dân đế quốc, Đạo đức cách mạng, phẩm chất hàng đầu của người cán bộ đảng viên, Hồ Chí Minh và văn hóa vă...

Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Nội dung sách gồm 3 chương, trình bày: cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; những nhân tố tác động và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; quan điểm, giải pháp về nhận thức và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưở...

Trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu lí luận giải phóng dân tộc của Người

Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ

Giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, những chiến thắng lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 1940 đến 1969 làm nên huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới

Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh

Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh nghiên cứu nguồn gốc và sự cấu tạo của Tư tưởng Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh, tái hiện công trình nhẫn nại và sáng tạo, trải ra suốt 30 năm du khảo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Nguyễn Ái Quốc từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam :...

Nội dung gồm các nội dung sau: Bối cảnh lịch sử và các tiền đề của sự chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin; Nội dung và thực chất quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin; Ý nghĩa và bài học lịch sử của quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi...

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Trình bày: Quan niệm và cơ sở hình thành phong cách ứng xử chính trị Hồ Chí Minh; Những đặc trưng và giá trị của phong cách ứng xử chính trị Hồ Chí Minh