Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ C...

Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước : Sách tham kh...

Cuốn sách trình bày về con người và vai trò của Hồ Chí Minh đối với lịch sử Việt Nam, những khía cạnh nhân văn của Bác Hồ. Qua cuộc đời và tư tưởng của Người, tác giả nêu bật sự cần thiết cải thiện đối thoại giữa các nền văn hóa như là một thành tố quan trọng để giải quyết sự xung đột trong quan hệ quốc tế.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung cuốn sách chọn lọc bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

Gồm một số bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc

Gồm các tác phẩm, các bài nói, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng được công bố từ năm 1948 đến 1998 về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, qua ba phần: Bình sinh, Hình ảnh của dân tộc, Học Hồ Chủ tịch

Hồ Chí Minh về văn hóa làm người

Nghiên cứu, luận giải quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện những giá trị về tư tưởng, đạo đức và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh; giúp bạn đọc hiểu được những điều cốt lõi làm nên chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người, một chủ nghĩa nhân văn cộng sản trong cốt cách một nhà hiền triết phương Đông

Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh

Trình bày: "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn; Làm theo phong cách " Dân vận kháo" Hồ Chí Minh; Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức. Thông qua từng bài viết nghiên cứu dưới góc độ khác nhau, tác giả giới thiệu những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay.