Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605
Tác phẩm của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Tác phẩm của Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"...Đã 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là 45 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, nhất là khi bước vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, chúng ta có thêm những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú, càng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những lời căn dặn nhắ...

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Chiến thuật du kích

Cung cấp các kiến thức cơ bản về chiến tranh du kích, mục đích của chiến thuật du kích, nguyên tắc, cách đối phó, xử trí ... và sức chiến đấu của đội du kích.

Di sản Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

Nhân cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Trẻ tái bản cuốn sách “Về vấn đề học tập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách bao gồm những bài viết, bài nói của Người về vấn đề học tập được trích từ “Hồ Chí Minh toàn tập”.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng

Gồm những bài nói, viết, lời kêu gọi, thư của Hồ Chủ Tịch gởi cho nhân dân cả nước

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm c...

Gồm các bức thư, các bài nói, bài trích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bàn về công tác giáo dục

Sưu tầm và tuyển lựa một số bài nói và viết của Bác Hồ từ 1945 - 1969 về công tác giáo dục.

Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết thành công, thành công đại...

Thư kêu gọi và thư gửi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chiến tranh nhân dân Việt Nam

Tư tưởng chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới chính là cái cơ bản nhất trong tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trong đường lối quân sự của Đảng ta.