Hội cựu giáo chức

Hội cựu giáo chức

Lịch sử hình thành

Ban chấp hành

Nhiệm kỳ III (2018-2023)

 • Nguyễn Đức Thụy (Chủ tịch)
 •  Đinh Lê Nguyên (Phó Chủ tịch)
 •  Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 •  Thái Thị Bi (Ủy viên)
 •  Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 •  Trần Thị Hồng Yến (Ủy viên)
 •  Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)

Tổng số hội viên 89

Nhiệm kỳ II (2013-2018)

 • Phạm Văn Song (Chủ tịch)
 •  Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
 •  Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
 •  Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 •  Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
 •  Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 •  Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
 •  Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)

Tổng số hội viên 51

Nhiệm kỳ I (2008-2012)

 • Phạm Văn Song (Chủ tịch)
 •  Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
 •  Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
 •  Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 •  Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
 •  Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 •  Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
 •  Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)

Tổng số hội viên 31