• Phạm Văn Song (Chủ tịch)
  •  Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
  •  Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
  •  Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
  •  Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
  •  Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
  •  Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
  •  Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)

Tổng số hội viên 51