"...Căn cứ Công văn số 1865/ĐHQG-ĐT ngày 19/9/2022 của ĐHQG-HCM về việc mở ngành Thú y trình độ đại học tại Trường Đại học An Giang năm 2022"

(2022) 1808-QD-DHAG Mo nganh-Thu y

 

(2022) 1808-QD-DHAG Mo nganh-Thu y

 

Tin liên quan: