An Giang University

Quyết định về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023

  • 16/09/2022 13:53

"...Quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 theo trình độ đào tạo và theo khối ngành như sau:"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2021-2022

  • 23/06/2022 16:32

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 3)

  • 25/04/2022 07:32

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 2)

  • 08/03/2022 08:37

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang

  • 13/01/2022 08:02

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang

  • 24/12/2021 14:31

"...Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang (theo biểu 04)"

Xem tiếp

Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ I năm học 2021-2022

  • 12/10/2021 13:22

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

  • 28/09/2021 13:40

"...Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2020-2021

  • 19/05/2021 08:15

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang

  • 13/01/2021 16:23

"...Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp