Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ I năm học 2021-2022

  • 12/10/2021 13:22

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

  • 28/09/2021 13:40

"...Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2020-2021

  • 19/05/2021 08:15

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang

  • 13/01/2021 16:23

"...Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2019-2020

  • 11/12/2020 07:55

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

Thông báo Thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021

  • 15/09/2020 09:16

Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau: Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai (bổ sung) dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang

  • 22/04/2020 16:21

"...Công bố công khai bổ sung số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang

  • 22/04/2020 15:55

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

  • 22/04/2020 15:49

"...Phê duyệt sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Trường Đại học An giang"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2018-2019

  • 30/06/2019 08:23

"...Thực hiện Công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019, Trường ĐH An Giang xin gửi báo cáo công khai năm học 2018 – 2019 như sau"

Xem tiếp