An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang

  • 13/01/2021 16:23

"...Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Thông báo Thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021

  • 15/09/2020 09:16

Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau: Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai (bổ sung) dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang

  • 22/04/2020 16:21

"...Công bố công khai bổ sung số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang

  • 22/04/2020 15:55

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

  • 22/04/2020 15:49

"...Phê duyệt sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Trường Đại học An giang"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2018-2019

  • 30/06/2019 08:23

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2017-2018

  • 15/09/2018 15:48

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016

  • 14/09/2016 08:51

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp