TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Lưu ý: Nhập chính xác Số báo danh.
{{kq}}

>> Phúc khảo:

- Thời gian: từ nay đến 16h00 ngày 19/01/2022.

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thì và Đảm bảo Chất lượng 02, Trường Đại học An Giang (18, Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang).

- Mẫu đơn: DonPhucKhao-SDH-2021.doc

>> Chú ý:

Ngành

Môn cơ bản (Môn 1)

Môn cơ sở (Môn 2)

Ngoại ngữ (Môn 3)

Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

Cây lúa và Cây ăn trái

Tiếng Anh

Quản lý giáo dục

Logic học

Giáo dục học đại cương

Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên và MT

Xác suất thống kê

Quản lý môi trường

Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm

Nguyên lý CB và bảo quản TP

Hóa sinh thực phẩm

Tiếng Anh

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

,