Chiều ngày 04/01/2019, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)” cho toàn thể đảng viên và viên chức của Trường.

Đồng chí Phan Minh Trí – Trưởng phòng Tổ chức Chính trị giới thiệu các nội dung được triển khai tại Hội nghị
Đồng chí Phan Minh Trí – Trưởng phòng Tổ chức Chính trị giới thiệu các nội dung được triển khai tại Hội nghị

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, báo cáo viên của Hội nghị
Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, báo cáo viên của Hội nghị


Tại Hội nghị, các đảng viên và viên chức của Trường đã được đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, Quy định số 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đảng viên và viên chức của Trường quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8
Đảng viên và viên chức của Trường quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8


Việc học tập, quán triệt đã giúp cho toàn thể đảng viên và viên chức của Trường nắm rõ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII; hiểu được vị trí, tầm quan trọng của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; những thành tựu và hạn chế về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2019; đặc biệt là hiểu rõ trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên, viên chức, trước hết là những người đứng đầu trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thanh Vị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: