Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2008-2012)

Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2008-2012)

Phạm Văn Song (Chủ tịch)
Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)
Tổng số hội viên 31

TIN LIÊN QUAN