Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2013-2018)

Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2013-2018)

Phạm Văn Song (Chủ tịch)
Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)
Tổng số hội viên 51

TIN LIÊN QUAN