Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2023)

Nguyễn Đức Thụy (Chủ tịch)
Đinh Lê Nguyên (Phó Chủ tịch)
Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
Thái Thị Bi (Ủy viên)
Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
Trần Thị Hồng Yến (Ủy viên)
Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
Tổng số hội viên 89

TIN LIÊN QUAN