Chiến lược 2: Đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng Tây Nam Bộ

Hội nhập toàn diện hệ thống của ĐHQG-HCM đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đủ phẩm chất và năng lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, khu vực ĐBSCL, quốc gia và Đông Nam Á.

Hoàn thiện hệ thống BĐCL hướng đến vận hành hiệu quả, đồng bộ trong toàn Trường.

HÌNH ẢNH


Lớp học
TIN LIÊN QUAN