Chiến lược 3: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo

Nâng cao chất lượng NCKH để thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, CGCN và phục vụ cộng đồng nhằm nâng cao vai trò thành viên đại diện của ĐHQG-HCM ở vùng ĐBSCL.

  

HÌNH ẢNH


Sinh viên ĐHAG nghiên cứu khoa học
TIN LIÊN QUAN