Chiến lược 4: Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập

Chủ động hội nhập, hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy các hoạt động quan hệ đối ngoại; tăng cường gắn kết địa phương, phục vụ cộng đồng, hợp tác doanh nghiệp nhằm nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu đặc trưng với các giá trị cốt lõi của Trường ĐHAG.

  

HÌNH ẢNH


Hoạt động quan hệ đối ngoại
TIN LIÊN QUAN