Chiến lược 5: Xây dựng Nhà trường xanh, thông minh, mang bản sắc khu vực

Xây dựng Trường ĐHAG hướng đến đại học xanh, phát triển bền vững. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và phát triển hệ thống quản lý thông minh.

  

HÌNH ẢNH


AGU xanh
TIN LIÊN QUAN