Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2022-2023

"...Căn cứ Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Quyết định số 408/QĐ-ĐHAG ngày 20/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành về “Quy định đào tạo đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non”, nhà trường lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:"

TIN LIÊN QUAN