Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trong lĩnh vực tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Vai trò lãnh đạo, chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình - Nghiên cứu trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở An Giang”.

Đề tài do TS Châu Hồng Phương Thảo – Giảng viên Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài nhằm xác định và đo lường ảnh hưởng của vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính, vai trò lãnh đạo đến trách nhiệm giải trình, chất lượng báo cáo tài chính đến trách nhiệm giải trình, ảnh hưởng gián tiếp của vai trò lãnh đạo đến trách nhiệm giải trình thông qua chất lượng báo cáo tài chính.

Nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm vai trò lãnh đạo, chất lượng báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình và mối quan hệ giữa các khái niệm. Tác giả đã sử dụng kỹ thuật PLS-SEM để phân tích dữ liệu và kiểm định giả thuyết về mối quan hệ này. Từ kết quả, tác giả đề xuất kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội đồng đánh giá, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình, tiến tới nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đề tài này cũng là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế.

Đề tài đạt 85/100 điểm, đạt loại Khá. Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả hoàn thiện báo cáo theo góp ý để sớm triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả đề tài trong thực tiễn.

Hữu Nghị - TV

HÌNH ẢNH


Chủ nhiệm đề tài, Châu Hồng Phương Thảo – Giảng viên Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
TIN LIÊN QUAN