Quyết định về việc phê duyệt mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngành Thú y

"...Căn cứ Công văn số 1865/ĐHQG-ĐT ngày 19/9/2022 của ĐHQG-HCM về việc mở ngành Thú y trình độ đại học tại Trường Đại học An Giang năm 2022"

TIN LIÊN QUAN