Quyết định về việc quy định mức thu học phí trình độ đại học áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế CTĐT, nam học 2022-2023

"...Quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 trình độ đại học áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo như sau:"

TIN LIÊN QUAN