Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2023

"...Để việc thực hiện bảo hiểm con người đối với cán bộ, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV mức phí bảo hiểm tham gia Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang năm 2022 như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN