Thông báo về việc rà soát lại người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

"...Nhà trường thông báo đến viên chức, người lao động về việc rà soát lại người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để hoàn thiện trước khi thực hiện công tác quyết toán thuế TNCN năm 2023"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN