Trường Đại học An Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Từ ngày 7/11 đến 19/11, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

Cụ thể, nhà trường đã vận động viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức; Tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến đến toàn thể viên chức, người lao động về sự hình thành và mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức cổ động trực quan (banner, áp phích,…) trong toàn trường.
Đoàn thanh niên – Hội sinh viên của Trường tổ chức Hội thi Chuông vàng Pháp lý vào ngày 15/11/2022, nhằm nâng cao nhận thức và ý sự hiểu biết về kiến thức pháp luật của đoàn viên thanh niên Trường Đại học An Giang, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong sinh viên.
Thư viện Trường tổ chức trưng bày Tủ sách pháp luật với 234 tài liệu về các luật như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Viên chức 2010, Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và các văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, trên website, Thư viện cũng xây dựng Góc Pháp luật và thông tin chuyên đề “Nâng cao ý thức thượng tôn Pháp luật trong đời sống xã hội”, bao gồm các bài báo khoa học nghiên cứu về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. 
Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên về ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (ngày 9/11 hằng năm), làm cho hoạt động Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật” và hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

BBT

HÌNH ẢNH


Đoàn thanh niên – Hội sinh viên của Trường tổ chức Hội thi Chuông vàng Pháp lý
Website Trường đăng tải banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thư viện Trường tổ chức trưng bày tài liệu tại Tủ sách pháp luật
TIN LIÊN QUAN