Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 về Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Quyết định nêu rõ mục tiêu và nội dung, đối tượng, điều kiện và hình thức hỗ trợ; các lĩnh vực được ưu tiên xem xét hỗ trợ; kinh phí, định mức hỗ trợ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trúc Lâm

(Nguồn: Công báo tỉnh An Giang)

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 QD567-UBND_Chuongtrinh_Ungdung_Chuyengiao_KHCN_AnGiang.doc 138.240

Tin liên quan: