Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) đối với đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình chuyển đổi sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến động tài nguyên nước: Trường hợp tỉnh An Giang”. Đề tài do TS Phạm Huỳnh Thanh Vân - Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Định lượng hiện trạng, tài nguyên nước mặt và phân tích xu thế biến động từ 2000-2020 và dự báo đến năm 2030; Đánh giá hiện trạng và xu hướng chuyển đổi sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến động tài nguyên nước; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng (thúc đẩy và cản trở) đến quá trình chuyển đổi sinh kế nông nghiệp; Xác định các mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững thích ứng có xem xét đến yếu tố phân vùng sinh thái; từ đó đề xuất giải pháp phát triển những mô hình sinh kế bền vững.
Đề tài được phê duyệt thực hiện từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2023 và triển khai tại các huyện An Phú, Tri Tôn, Châu Phú.
Hiện tại, đề tài đạt được một số kết quả như: Định lượng hiện trạng tài nguyên nước mặt (lượng và chất) tỉnh An Giang và phân tích xu thế biến động tài nguyên nước (lượng và chất) tỉnh An Giang giai đoạn 2000-2020 và dự báo đến năm 2030; Báo cáo chuyên đề về giới và quá trình chuyển đổi sinh kế nông nghiệp thích ứng biến động nguồn nước trường hợp tại huyện Tri Tôn.
Hội đồng khoa học đánh giá cao về kế hoạch, các nội dung nghiên cứu và những kết quả ban đầu mà đề tài đã đạt được. Qua đó, Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục triển khai với nội dung còn lại để hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, những kết quả của đề tài sẽ làm cơ sở tham khảo cho những hoạt động của các sở, ngành có liên quan (đặc biệt là Sở Nông nghiệp và PTNT), các viện trường và các nhà nghiên cứu.

Bạch Tuyết – TV

PGS,TS Châu Nguyễn Xuân Quang - Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM, Chủ tịch hội đồng chủ trì buổi đánh giá
PGS,TS Châu Nguyễn Xuân Quang - Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM, Chủ tịch hội đồng chủ trì buổi đánh giá

 

TS Phạm Huỳnh Thanh Vân – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ nhiệm đề tài báo cáo
TS Phạm Huỳnh Thanh Vân – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ nhiệm đề tài báo cáo


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: