Hội đồng Khoa học

Hội đồng Khoa học và Đào tạo tạm thời Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 2208/QĐ-ĐHAG ngày 29/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo tạm thời Trường Đại học An Giang thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, quy định của ĐHQG-HCM về Hội đồng Khoa học và Đào tạo của các đơn vị thành viên và các quy định khác có liên quan.

Trường Đại học An Giang