Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn”  (Mã đề tài: 17.24.NN) do ThS. Phan Thị Thanh Vân, Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản - Khoa Nông nghiệp và TNTN, làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

ThS. Phan Thị Thanh Vân – Giảng viên BM Nuôi trồng Thủy sản, chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các loại giá thể: Kaldnes, MBBR Carrier và RK BioElememnts lên sự biến đổi chất lượng nước, sinh trưởng của cá Lóc trong hệ thống nuôi tuần hoàn, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc thích hợp.

Đề tài đã cung cấp các thông số về môi trường của 03 loại giá thể, là nguồn tư liệu phục vụ công tác giảng dạy ở các môn Quản lý chất lượng nước, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Kỹ thuật nuôi cá Lóc trong hệ thống tuần hoàn. Ngoài ra, kết quả đề tài còn giúp người nuôi cá Lóc có thể tìm được loại giá thể tốt phục vụ cho việc nuôi cá Lóc trong hệ thống tuần hoàn có hiệu quả lọc cao, giảm chi phí nước, giảm ô nhiễm môi trường và tạo ra hệ thống nuôi bền vững.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Hội đồng đã góp ý và bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại Tốt (85/100 điểm), thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả đã chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu.

Minh Trí

Hình ảnh :

Tin liên quan: