Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị xây dựng Kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình đi lên của nhà trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM.
Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng – Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Trưởng – phó các bộ môn thuộc khoa và các thành viên tổ soạn thảo Kế hoạch chiến lược.
Các đại biểu chia thành 6 tổ để thảo luận về các nhóm chiến lược: (1) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị đại học; (2) Đào tạo nguồn nhân lực trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng; (3) Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; (4) Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập; (5) Xây dựng nhà trường xanh, sạch, thông minh, bản sắc khu vực và (6) Phát triển và quản trị nguồn lực tài chính.
Thành viên các tổ đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng cho dự thảo đồng thời đề xuất thêm nhiều giải pháp cho chiến lược phát triển Trường trong giai đoạn 2021-2025.
Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban soạn thảo kế hoạch chiến lược cảm ơn sự làm việc tích cực của các thành viên tham dự. Theo Hiệu trưởng, kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 2021-2025 là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học của trường. Ban soạn thảo kế hoạch chiến lược sẽ nghiêm túc tiếp thu, rà soát lại các nội dung theo góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh kế hoạch, góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng với các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Anh Thư – Hữu Nghị

Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 1 “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị đại học”
Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 1 “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị đại học”

 

Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 2 “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng”
Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 2 “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng”

 

Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 3 “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”
Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 3 “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”

 

 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 4 “Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập”
 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 4 “Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập”

 

Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 5 “Xây dựng nhà trường xanh, sạch, thông minh, bản sắc khu vực”
Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 5 “Xây dựng nhà trường xanh, sạch, thông minh, bản sắc khu vực”

 

 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 6 “Phát triển và quản trị nguồn lực tài chính”
 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến cho chiến lược 6 “Phát triển và quản trị nguồn lực tài chính”

 

PGS,TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu đóng góp ý kiến cho Ban soạn thảo KHCL
PGS,TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu đóng góp ý kiến cho Ban soạn thảo KHCL

 

ThS Phan Trung Dũng – Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị phát biểu góp ý trong tổ thảo luận
ThS Phan Trung Dũng – Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị phát biểu góp ý trong tổ thảo luận


 

PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị
PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: