Ngày 6/6, Khoa Luật và Khoa học chính trị Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo là sự kiện nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020) và 109 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 –5/6/2020)
Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đã đánh giá cao vai trò, bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, tiêu biểu là các tham luận: Chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đấu tranh chống xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; Giáo dục niềm tin đối với Chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên Trường Đại học An Giang.
Các tham luận tập trung được sự chú ý của đông đảo sinh viên Trường Đại học An Giang. Các bạn đã đặt nhiều câu hỏi cho Ban Chủ tọa Hội thảo để làm rõ thêm vai trò, bản chất cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó định hướng tư tưởng đúng đắn trong sinh viên giai đoạn hiện nay. 

ThS Đỗ Công Hồng Ân - Phó Trưởng khoa Khoa Luật và Khoa học chính trị phát biểu đề dẫn
ThS Đỗ Công Hồng Ân - Phó Trưởng khoa Khoa Luật và Khoa học chính trị phát biểu đề dẫn

 

Ban Chủ tọa Hội thảo
Ban Chủ tọa Hội thảo

 

ThS Nguyễn Hồ Thanh – giảng viên Bộ môn Giáo dục quốc phòng trình bày tham luận “Chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng, kinh chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam”
ThS Nguyễn Hồ Thanh – giảng viên Bộ môn Giáo dục quốc phòng trình bày tham luận “Chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam”

 

ThS Tạ Văn Sang – giảng viên Khoa Luật & KHCT trình bày tham luận “Đấu tranh chống xuyên tác về tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch”
ThS Tạ Văn Sang – giảng viên Khoa Luật & KHCT trình bày tham luận “Đấu tranh chống xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch”

 

Sinh viên đặt câu hỏi cho Ban Chủ tọa
Sinh viên đặt câu hỏi cho Ban Chủ tọa


 

Các đại biểu tham dự cùng chụp hình lưu niệm
Các đại biểu tham dự cùng chụp hình lưu niệm

Minh Hải – P.TTPC
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: