Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và “Quy định đào tạo đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non” ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHAG ngày 20/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, nhà trường lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết về Kế hoạch, vui lòng xem tại đây!

Tin liên quan: