Ngày 13/07, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - Asean University Network).

Đại diện từng nhóm chuyên trách đã trình bày báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành theo AUN phiên bản 3.0 bao gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các báo cáo chỉ rõ những minh chứng của từng tiêu chí và nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đang thực hiện.
Các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, như: Về mặt nội dung, cần bám sát nội hàm của từng tiêu chuẩn để xây dựng chương trình đào tạo; cần kiểm tra và điều chỉnh một số minh chứng cho phù hợp, trích dẫn số liệu đảm bảo tính chính xác; cập nhật thông tin số liệu mới nhất; đề ra những giải pháp khả thi để khắc phục những điểm còn hạn chế... Về hình thức, báo cáo nên được trình bày cô đọng, súc tích đảm bảo nội dung và độ dài văn bản; cần thống nhất trong cách viết; chú ý lỗi đánh máy, lỗi hành văn,...
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Ban thư ký và nhóm chuyên trách, đồng thời lưu ý thêm một số điểm về thể thức văn bản như: Văn phong, kết cấu, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ sao cho phù hợp, hạn chế sử dụng các từ ngữ ước lượng, định tính. Đề xuất hướng điều chỉnh các báo cáo tự đánh giá được chất lượng hơn, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Một là, phần giới thiệu chung về Trường cần thống nhất giữa các báo cáo tự đánh giá của các ngành, đồng thời làm sao thể hiện được nét đặc thù và thế mạnh riêng để làm nổi bật từng ngành học; Hai là, các nhóm chuyên trách cần đứng trên cương vị nhà trường để đánh giá khách quan các tiêu chí; Ba là, đánh giá phải dựa vào chương trình đào tạo đã áp dụng và phải có chương trình đối sánh; Bốn là, các số liệu minh chứng cần sử dụng chính xác và nhất quán.
Các nhóm chuyên trách đã giải trình và ghi nhận các nội dung mà Hội đồng góp ý. Sau thời gian 10 ngày điều chỉnh, báo cáo tự đánh giá sẽ được công bố trên website của Trường, Thư viện và lưu tại các phòng ban chức năng có liên quan.
Được biết, trong tháng 7/2020, Trường tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần 1 đối với 04 ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

Thanh Trúc – TV

 

Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ Sinh học
Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ sinh học

 

Nhóm chuyên trách ngành Công nghệ Sinh học
Nhóm chuyên trách ngành Công nghệ sinh học

 

Đại diện nhóm chuyên trách ngành Công nghệ Sinh học trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành
Đại diện nhóm chuyên trách ngành Công nghệ sinh học trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành

 

Đại diện nhóm chuyên trách ngành Công nghệ Thực phẩm trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành
Đại diện nhóm chuyên trách ngành Công nghệ thực phẩm trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành

 

Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ Thực phẩm
Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ thực phẩm


 

PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: