Ngày 28/02/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Phổ tán sắc Plasmon trong cấu trúc lớp đôi Bilayer Graphene – Khí điện tử giả hai chiều ở nhiệt độ không tuyệt đối”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Mện và ThS. Đổng Thị Kim Phượng – Giảng viên BM Vật lý, Khoa Sư phạm đồng chủ nhiệm. 

Mục tiêu của đề tài nhằm tính toán và vẽ đồ thị phổ tán sắc plasmon cho lớp đôi được cấu tạo từ BLG và Q2DEG, góp phần hoàn chỉnh lý thuyết về cấu trúc lớp có chứa graphene.
Về phương pháp nghiên cứu, đề tài sử dụng hình thức luận điện môi trong GRPA để tính toán hàm điện môi động, phổ plasmon và hệ số hấp thụ plasmon của hệ có dạng lớp đôi. 
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài đã đóng góp về mặt khoa học trong nghiên cứu lĩnh vực Vật lý; kết quả của đề tài có thể làm tài liệu giảng dạy, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành Vật lý và làm cơ sở nghiên cứu các đề tài có liên quan trong thời gian tới. Đặc biệt trong tương lai, đề tài có thể được ứng dụng vào thực tiễn.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 89,6/100, xếp loại tốt.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH


 

Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Văn Mện báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Văn Mện báo cáo trước Hội đồng

 

Cùng ngày, Hội đồng khoa học cũng đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Quá trình rã vi phạm số Lepton thế hệ trong mô hình 331 với biểu diễn Fermion mới” do ThS. Trịnh Thị Hồng – Cán bộ Tổ Thí nghiệm Vật lý, Phòng Quản trị thiết bị làm chủ nhiệm.
Đề tài nhằm tìm hiểu cụ thể đóng góp của hạt mới (hạt Higgs) trong mô hình 331 chứa biểu diễn lepton mới vào cường độ rã nhánh tương ứng với các quá trình rã LFV, góp phần hoàn chỉnh lý thuyết về mô hình chuẩn và thúc đẩy hoạt động tìm kiếm vật lý mới của các máy gia tốc năng lượng cao.
Đề tài sử dụng phương pháp lý thuyết trường lượng tử và phương pháp giải số bằng phần mềm Methamatica để nghiên cứu.
Kết quả, đề tài đạt 86,75/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài, ThS. Trịnh Thị Hồng báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài, ThS. Trịnh Thị Hồng báo cáo trước Hội đồng

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tổng hợp ý kiến từ Hội đồng nghiệm thu
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tổng hợp ý kiến từ Hội đồng nghiệm thu


 

Hội đồng nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu

Hữu Nghị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: