I.  Quy định đánh giá học phần:

Đánh giá học phần được Quy định tại điều 19, 21 - Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG, ngày 18/08/2014, cụ thể:

Mời xem văn bản đầy đủ tại đây.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 393-HD-DHAG.pdf 171.472

Tin liên quan: