Ngày 20/9 vừa qua, PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG đã được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Hội Triết học, khóa 1 tại Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học.

PGS.TS Võ Văn Thắng đã có hơn 30 năm hoạt động và giảng dạy trong lĩnh vực triết học. Thầy hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành Triết học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh vào năm 2005. Thầy có nhiều công trình nghiên cứu và hơn 90 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, cùng 19 quyển sách viết riêng và chung về lĩnh vực triết học, văn hóa, giáo dục.
Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của những người làm công tác triết học của nước nhà trong một tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của Hội Triết học là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và chức năng để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có tri thức và tư duy triết học cao. Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về triết học, cung cấp cơ sở lý luận triết học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển triết học Mác - Lê-nin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; góp phần làm sáng tỏ vai trò của triết học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ tư tưởng và là hạt nhân lý luận của thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn.

Tin tổng hợp

Ban chấp hành Hội Triết học Việt Nam ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Hội Triết học Việt Nam ra mắt Đại hội

 

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: