"...Để thực hiện bảo hiểm con người đối với viên chức, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên mức phí bảo hiểm tham gia Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang năm 2022 như sau:"

Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2022

 

Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2022

 

Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2022

 

Thông báo về việc Bảo hiểm con người năm 2022

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: