"...Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy Trường Đại học An Giang công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2022 (điểm sàn)"

Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

 

Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: