"...Nhằm thực hiện tốt Đề án phát triển chương trình công tác giáo trình giai đoạn 2018 – 2022, Nhà trường thông báo về việc đề xuất và đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường năm 2022, cụ thể như sau:"

557-TB-DHAG

 

557-TB-DHAG

 

557-TB-DHAG

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: