Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang có Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số nội dung về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh An Giang (Công văn số 211/SGDĐT-TCCB). Trong đó, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ được qui định theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam gồm:

Bậc 1 (A1);    Bậc 4 (B2);

Bậc 2 (A2);    Bậc 5 (C1);

Bậc 3 (B1);    Bậc 6 (C2).

Qui định về tiêu chuẩn ngoại ngữ đối với từng hạng CDNN của giáo viên các cấp học như sau:

Giáo viên

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Hạng I

 

 

Bậc 3 (B1)

Bậc 3 (B1)

Hạng II

Bậc 2 (A2)

Bậc 2 (A2)

Bậc 2 (A2)

Bậc 2 (A2)

Hạng III

Bậc 2 (A2)

Bậc 2 (A2)

Bậc 1 (A1)

Bậc 2 (A2)

Hạng IV

Bậc 1 (A1)

Bậc 1 (A1)

 

 

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 CV211-v-v-qui-dinh-tieu-chuan-CDNN-giao-vien.pdf 1.953.212
1 69-TB-DHAG-v-v-dang-ky-tham-gia-on-tap-va-thi-chung-chi-tieng-Anh-theo-Khung-nang-luc-6-bac-dung-cho-Viet-Nam.pdf 1.673.081

Tin liên quan: