"...Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên của các trường thành viên và trực thuộc nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: