An Giang University

Quyết định về việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

  • 22/04/2020 15:49

"...Phê duyệt sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Trường Đại học An giang"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2018-2019

  • 30/06/2019 08:23

"...Thực hiện Công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019, Trường ĐH An Giang xin gửi báo cáo công khai năm học 2018 – 2019 như sau"

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2017-2018

  • 15/09/2018 15:48

Trường Đại học An Giang báo cáo công khai năm học 2018 – 2019

Xem tiếp

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016

  • 14/09/2016 08:51

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

  • 14/09/2016 08:30

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học An Giang

  • 14/12/2015 08:02

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo công khai năm học 2014 - 2015

  • 26/11/2014 09:52

Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp