Kế hoạch chiến lược

Chiến lược 1: Nâng cao hiệu quả quản trị đại học
Chiến lược 1: Nâng cao hiệu quả quản trị đại học
  • 30/07/2022 10:31

Xây dựng mô hình quản trị đại học gắn với tăng cường tự chủ kết hợp với chuyển đổi số phù hợp với Luật GDĐH, định hướng phát triển của ĐHQG-HCM và đáp ứng được nhu cầu phát triển của Trường.

Xem thêm
Chiến lược 2: Đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng Tây Nam Bộ
Chiến lược 2: Đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ khu vực Đông Nam Á, dẫn dắt và phục vụ cộng đồng Tây Nam Bộ
  • 30/07/2022 10:00

Hội nhập toàn diện hệ thống của ĐHQG-HCM đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đủ phẩm chất và năng lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, khu vực ĐBSCL, quốc gia và Đông Nam Á.

Xem thêm
Chiến lược 3: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo
Chiến lược 3: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo
  • 30/07/2022 09:30

Nâng cao chất lượng NCKH để thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, CGCN và phục vụ cộng đồng nhằm nâng cao vai trò thành viên đại diện của ĐHQG-HCM ở vùng ĐBSCL.

Xem thêm
Chiến lược 4: Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập
Chiến lược 4: Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập
  • 30/07/2022 09:00

Chủ động hội nhập, hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy các hoạt động quan hệ đối ngoại; tăng cường gắn kết địa phương, phục vụ cộng đồng, hợp tác doanh nghiệp nhằm nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu đặc trưng với các giá trị cốt lõi của Trường ĐHAG.

Xem thêm
Chiến lược 5: Xây dựng Nhà trường xanh, thông minh, mang bản sắc khu vực
Chiến lược 5: Xây dựng Nhà trường xanh, thông minh, mang bản sắc khu vực
  • 30/07/2022 08:30

Xây dựng Trường ĐHAG hướng đến đại học xanh, phát triển bền vững. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và phát triển hệ thống quản lý thông minh.

Xem thêm
Chiến lược 6: Phát triển và quản trị nguồn lực tài chính
Chiến lược 6: Phát triển và quản trị nguồn lực tài chính
  • 30/07/2022 08:00

Phát triển nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Xem thêm
Kế hoạch chiến lược Trường Đại học An Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030
Kế hoạch chiến lược Trường Đại học An Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030
  • 29/07/2022 09:54

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030

Xem thêm