Quy chế Công khai

Quyết định về việc quy định mức thu học phí trình độ cao đẳng áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo, năm học 2022-2023
Quyết định về việc quy định mức thu học phí trình độ cao đẳng áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo, năm học 2022-2023
 • 16/11/2022 14:23

"...Quy định mức thu học phí năm học 2012 – 2023 trình độ cao đẳng áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc quy định mức thu học phí đại học 02 ngành bổ sung, cao đẳng năm học 2022-2023
Quyết định về việc quy định mức thu học phí đại học 02 ngành bổ sung, cao đẳng năm học 2022-2023
 • 02/11/2022 20:36

"...Quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 trình độ đào tạo đại học 02 ngành bổ sung, cao đẳng như sau:"

Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy năm học 2022-2023
Thông báo về việc thu học phí đào tạo chính quy năm học 2022-2023
 • 27/10/2022 08:51

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo về việc thu học phí năm học 2022 – 2023 như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023
Quyết định về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023
 • 16/09/2022 14:48

"...Quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 theo trình độ đào tạo và theo khối ngành như sau:"

Xem thêm
Báo cáo công khai năm học 2021-2022
Báo cáo công khai năm học 2021-2022
 • 23/06/2022 16:30

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 3)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 3)
 • 25/04/2022 09:44

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 2)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang (đợt 2)
 • 08/03/2022 08:53

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang
 • 13/01/2022 08:59

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
 • 24/12/2021 09:20

"...Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang (theo biểu 04)"

Xem thêm
Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ I năm học 2021-2022
Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ I năm học 2021-2022
 • 12/10/2021 09:24

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Quyết định về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022
Quyết định về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022
 • 28/09/2021 09:29

"...Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Báo cáo công khai năm học 2020-2021
Báo cáo công khai năm học 2020-2021
 • 19/05/2021 09:33

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem thêm