Quy chế Công khai

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang
 • 13/01/2021 09:37

"...Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Báo cáo công khai năm học 2019-2020
Báo cáo công khai năm học 2019-2020
 • 11/12/2020 09:40

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem thêm
Thông báo Thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo Thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021
 • 15/09/2020 09:45

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:"

Xem thêm
Quyết định về việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019
Quyết định về việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019
 • 22/04/2020 07:34

"...Phê duyệt sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Trường Đại học An giang"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
 • 22/04/2020 07:29

"...Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Quyết định về việc công bố công khai (bổ sung) dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
Quyết định về việc công bố công khai (bổ sung) dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang
 • 20/04/2020 07:19

"...Công bố công khai bổ sung số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại học An Giang"

Xem thêm
Báo cáo công khai năm học 2018-2019
Báo cáo công khai năm học 2018-2019
 • 30/06/2019 07:44

"...Thực hiện Công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019, Trường ĐH An Giang xin gửi báo cáo công khai năm học 2018 – 2019 như sau"

Xem thêm
Báo cáo công khai năm học 2017-2018
Báo cáo công khai năm học 2017-2018
 • 15/09/2018 08:11

Trường Đại học An Giang báo cáo công khai năm học 2018 – 2019

Xem thêm
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
 • 03/02/2017 08:15

Trường Đại học An Giang công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
 • 14/09/2016 13:47

Trường Đại học An giang công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
 • 14/09/2016 13:43

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
 • 14/09/2016 09:37

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi năm 2016

Xem thêm